Unsere Sextaner des Schuljahres 2017/2018.

Sexta a 2017/18 - Hr. Houben

Sexta b 2017/18 - Fr. Schafhausen

Sexta c 2017/18 - Fr. Dr. Korthaus

Sexta d 2017/18 - Fr. Gebing

Sexta e 2017/18 - Fr. Backhaus